SFS 2010:1638 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

101638.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 och 8 a §§ förordningen (1999:1135) om

misstankeregister ska ha följande lydelse.

3 §

1

Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande enligt lagen (1991:572) om särskild

utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott eller om nåd i brottmål
eller andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen, i ärenden om upp-
hävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt ut-
länningslagen (2005:716) eller i ärenden om överförande av straffverk-
ställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verk-
ställighet av brottmålsdom, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i
ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,

2. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

3. en polismyndighet i passärenden, tillståndsärenden och andra ärenden

där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller
samt i ärenden om anställning eller uppdrag enligt 4 kap. 14 a § polisförord-
ningen (1998:1558) vid myndigheten,

4. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighets-

prövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,

5. en länsstyrelse i ärenden där länsstyrelsen enligt lag eller förordning

ska hämta in sådana uppgifter, i ärenden där länsstyrelsen ska göra en lämp-
lighetsprövning, i ärenden om godkännande och tillsyn enligt förordningen
(1989:149) om bevakningsföretag m.m. samt i ärenden om godkännande av
skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523), i fråga om den som ären-
det gäller,

6. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen
(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i
ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, till-
stånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transporttillstånd, i fråga om
den som ärendet gäller,

7. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap eller utlänningslagen i andra ärenden än som sägs i

1 Senaste lydelse 2010:592. �ndringen innebär att punkten 10 upphävs.

SFS 2010:1638

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1638

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, dels i
fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning i ärenden som avses i
5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den
som utredningen gäller,

8. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap el-

ler utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utred-
ning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i frå-
ga om någon annan än den som utredningen gäller,

9. Statens kriminaltekniska laboratorium, i ärenden om DNA-analys, i frå-

ga om den som ärendet gäller,

11. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ären-

det gäller, samt

12. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upp-

hävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt ut-
länningslagen, i fråga om den som ärendet gäller.

Vad som sägs i första stycket om en polismyndighet gäller även i fråga om

Rikspolisstyrelsen.

Uppgifter om en annan person än den som prövningen gäller enligt första

stycket 7 eller 8 ska begränsas till uppgifter om misstanke som avser brott
enligt 3, 4, 6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken.

8 a §

2

Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts ska lämnas

ut om det begärs av en enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv
enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid
sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Registerutdraget ska
endast innehålla uppgifter om brott som avses i 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§,
4 kap. 1�2 och 4�5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§
brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga
varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling och 11 kap. 4 § alko-
hollagen (2010:1622) samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga
om brott som avses i 6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om
förbud mot vissa dopningsmedel ska utdraget också innehålla uppgifter om
förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2007:176.