SFS 2010:1639 Förordning om ändring i förordningen (2010:1481) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

101639.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1481) om ändring
i förordningen (1999:1135) om misstankeregister;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1999:1135) om misstankere-

gister i stället för dess lydelse enligt förordningen (2010:1481) om ändring i
nämnda förordning ska ha följande lydelse.

4 §

Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts, ska lämnas

om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen

(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa el-

ler anlita som

a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt,

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervak-

ning med elektronisk kontroll, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, lagen (1976:371) om behand-
lingen av häktade och anhållna m.fl., lagen om intensivövervakning med
elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål,

4. Kriminalvårdsnämnden, när uppgiften behövs för prövning av en fråga

om villkorlig frigivning,

5. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervak-

ning, i fråga om den som ärendet gäller,

6. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevak-

nings- eller transportpersonal,

7. en sådan statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som

beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av ut-
vecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i
fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som upp-
dragstagare,

8. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten

SFS 2010:1639

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1639

a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd

att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-

spel överväger att ge tillstånd,

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i frå-

ga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att ge
tillstånd eller godkänna som föreståndare,

10. en socialnämnd, i ärenden om adoption, vårdnad om barn, barns

boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap.
2 § och 6 kap. 6�10 och 12�16 §§ socialtjänstlagen (2001:453) samt åtgärder
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller la-
gen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

11. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning

a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770)

överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

eller 3 kap. 2�4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge till-
stånd,

12. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning av större ägare enligt försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (2004:46) om inve-
steringsfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller la-
gen (2007:528) om värdepappersmarknaden överväger att ge tillstånd,

13. chefen för Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar,

för utredning i ärenden om sådan lämplighetsprövning som avses i 12 i fråga
om den som ärendet gäller såvitt avser banker och försäkringsbolag,

14. Fastighetsmäklarnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämp-

lighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400) överväger att re-
gistrera som fastighetsmäklare,

15. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning en-

ligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare av-
ser att auktorisera,

16. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att godkänna eller auk-
torisera,

17. Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och re-

gistrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,
skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt
på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på
energi eller lagen (1984:409) om gödselmedel,

18. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten, i fråga

om dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt en-
ligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels de som Försvarsmakten
avser att anta eller som är antagna till militär utbildning inom myndigheten,

19. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

för tjänstgöring i internationella militära insatser,

background image

3

SFS 2010:1639

20. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge

tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika eller förordningen (1968:70) med vissa
bestämmelser om injektionssprutor och kanyler,

21. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsane-

ringslagen (1994:334), i fråga om den som ärendet gäller, samt

22. Riksgäldskontoret, i fråga om den som myndigheten överväger att be-

tala ut ersättning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010