SFS 2010:1640 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

101640.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Beträffande personer som avses i 2 kap. 2 § lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i beskatt-
ningsdatabasen behandlas uppgifter

1. som behövs vid Skatteverkets handläggning av ärenden som sker med

stöd av

� kupongskattelagen (1970:624),
� fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
� lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
� lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
� taxeringslagen (1990:324),
� lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
� mervärdesskattelagen (1994:200),
� skattebetalningslagen (1997:483),
� lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alko-

holvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

� inkomstskattelagen (1999:1229),
� lagen (2007:592) om kassaregister m.m.,
� lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsupp-

gifter, eller

� annan författning med bestämmelser om skatter och socialavgifter,
2. om planerad, beslutad, pågående eller avslutad revision och annan kon-

troll av skatter och avgifter,

3. om att fordran mot en person registrerats hos Kronofogdemyndigheten

och om indrivningsresultat,

4. om beslut om näringsförbud,
5. om antal anställda och anställdas personnummer,
6. om postgiro- och bankgironummer, om fullmakt lämnats för bank- eller

postgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto samt uppgifter om full-
makten och kontot,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2010:174.

SFS 2010:1640

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1640

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

7. om bouppteckning eller dödsboanmälan, dödsbodelägare, tillgångar

och skulder samt övriga uppgifter som behövs i verksamheten med
bouppteckningar och dödsboanmälan enligt ärvdabalken,

8. för förberedelsearbete vid fastighetstaxering,
9. om lagfarna köp av hela eller delar av fastigheter samt om fastighets-

regleringar vid vilka mer än två hektar åkermark, betesmark och skogsmark
överförs från en fastighet till en annan och där frivillig överenskommelse om
likviden föreligger,

10. om tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622),
11. som behövs för handläggning av ärende enligt lagen (1990:314) om

ömsesidig handräckning i skatteärenden eller annars för informationsutbyte
och annan handräckning enligt internationella åtaganden,

12. från aktiebolagsregistret,
13. från vägtrafikregistret,
14. från Statens folkhälsoinstitut om tillstånd enligt alkohollagen och om

omsättning enligt restaurangrapport,

15. från Arbetsförmedlingen om beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgär-

der samt om utbetalt belopp och datum för utbetalningen,

16. från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid import, exportvär-

den, antal import- och exporttillfällen samt de tidsperioder som uppgifterna
avser samt uppgifter från verket som behövs för tillämpningen av 3 kap. 30 §
andra stycket mervärdesskattelagen,

17. från Försäkringskassan om försäkring mot kostnader för sjuklön när

det gäller arbetsgivaren och den försäkrade, om sjukpenninggrundande in-
komst av annat förvärvsarbete och om utsänd person,

18. om avgiftsskyldighet till sådant trossamfund som har eller har be-

viljats uppbördshjälp enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund samt
om församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan,

19. om att prissättningsbesked har lämnats enligt lagen (2009:1289) om

prissättningsbesked vid internationella transaktioner, och

20. om flyttningar av varor eller bränsle som avses i lagen (1994:1563)

om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt respektive lagen
(1994:1776) om skatt på energi.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får

behandlas i beskattningsdatabasen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)