SFS 2010:1641 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

101641.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) ska ha

följande lydelse.

23 §

1

Om inte något annat följer av andra och tredje styckena är följande

myndigheter behöriga att pröva frågor om godkännande av livsmedelsan-
läggningar eller att registrera livsmedelsanläggningar.

1 Senaste lydelse 2008:745.

Typ av livsmedelsanläggning

Prövningsmyndighet

1. Slakterier, vilthanteringsanläggningar och
styckningsanläggningar

Livsmedelsverket

2. Anläggningar för malet kött som producerar
mer än 5 ton per vecka

Livsmedelsverket

3. Kyl- och fryshus, utom sådana som lagrar
och omgrupperar köttvaror för distribution en-
bart inom detaljhandeln

Livsmedelsverket

4. Köttproduktanläggningar och köttbered-
ningsanläggningar som producerar mer än 7,5
ton per vecka

Livsmedelsverket

5. Mjölk- och mjölkproduktanläggningar som
producerar mjölkprodukter av mer än
2 000 000 liter mjölk om året

Livsmedelsverket

6. Fiskanläggningar som producerar mer än
250 ton per år och fiskgrossistanläggningar
som hanterar mer än 500 ton om året

Livsmedelsverket

SFS 2010:1641

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1641

7. �ggpackerier som omfattas av artikel 116
och bilaga XIV till rådets förordning (EG) nr
1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upp-
rättande av en gemensam organisation av jord-
bruksmarknaderna och om särskilda be-
stämmelser för vissa jordbruksprodukter
("enda förordningen om de gemensamma or-
ganisationerna av marknaden")

Livsmedelsverket

8. �ggproduktanläggningar

Livsmedelsverket

9. Livsmedelsanläggningar i järnvägsvagnar,
luftfartyg och fabriksfartyg samt kyltankbåtar
för fisk

Livsmedelsverket

10. Tillverkningsanläggningar för sprit-
drycker, vin, aromatiserade viner, aromatise-
rade drycker baserade på vin och aromatiserade
drinkar baserade på vinprodukter

Livsmedelsverket

11. Sådana livsmedelsanläggningar som drivs
av det detaljhandelsbolag som avses i 5 kap.
2 § alkohollagen (2010:1622)

Livsmedelsverket

12. Exportkontrollerade anläggningar som av-
ses i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid
utförsel av livsmedel

Livsmedelsverket

13. Anläggningar för behandling av livsmedel
med joniserande strålning

Livsmedelsverket

14. Skeppshandelslager, tullager, frilager och
anläggningar inom frizon i vilka det förvaras
livsmedel som från veterinärsynpunkt inte är
godkända för fri omsättning

Livsmedelsverket

15. Anläggningar för dricksvattenförsörjning

En

sådan

kommunal

nämnd som avses i livs-
medelslagen (2006:804)

16. Anläggningar för tillverkning av snus och
tuggtobak

En sådan kommunal
nämnd som avses i livs-
medelslagen (2006:804)

17. Primärproducenter av livsmedel

Länsstyrelsen

18. Andra livsmedelsanläggningar, inklusive
anläggningar för tillverkning av tillsatser, aro-
mer och processhjälpmedel

En sådan kommunal
nämnd som avses i livs-
medelslagen (2006:804)

background image

3

SFS 2010:1641

Om kontrollen av verksamheten i en anläggning med stöd av 15 eller 17 §

livsmedelslagen (2006:804) flyttas över från en kommunal nämnd till Livs-
medelsverket, ska verket i fortsättningen pröva frågor om godkännande av
anläggningen eller registrera anläggningen.

Om kontrollen av verksamheten i en anläggning med stöd av 16 § livs-

medelslagen flyttas över från Livsmedelsverket till en kommunal nämnd,
ska denna nämnd i fortsättningen pröva frågor om godkännande av anlägg-
ningen eller registrera anläggningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010