SFS 2010:1642 Förordning om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

101642.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1205) med
instruktion för Läkemedelsverket;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1205) med instruk-

tion för Läkemedelsverket

1

dels att 4 a och 4 b §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 a § ska utgå,
dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

2

Läkemedelsverket ska särskilt

1. svara för kontrollen och tillsynen enligt läkemedelslagen (1992:859),

lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikapre-
kursorer, rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om
regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemen-
skapen och tredjeländer, lagen (2009:366) om handel med läkemedel och
övriga läkemedelsförfattningar i fråga om tillverkare, importörer, distri-
butörer, detaljister och andra som tar befattning med läkemedel,

2. svara för tillsyn i fråga om medicintekniska produkter i enlighet med la-

gen (1993:584) om medicintekniska produkter och förordningen (1993:876)
om medicintekniska produkter samt de föreskrifter som verket meddelat
med stöd av lagen,

3. svara för kontrollen och tillsynen i fråga om vissa produkter som med

hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära,

4. svara för kontrollen och tillsynen i fråga om kosmetiska och hygieniska

produkter,

5. svara för föreskrifter och allmänna råd i fråga om läkemedel och andra

produkter som omfattas av myndighetens kontroll eller tillsyn,

6. delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,
7. svara för information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter

och enskilda,

8. svara för stöd till Socialstyrelsens tillsynsverksamhet och styrelsens be-

redskapsplanering på läkemedelsområdet,

9. svara för forskning på områden av betydelse för den kontroll och tillsyn

som ska bedrivas,

1 Senaste lydelse av 4 a och 4 b §§ 2009:1096.

2 Senaste lydelse 2010:417.

SFS 2010:1642

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1642

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

10. fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt rå-

dets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av
att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen, änd-
rad genom kommissionens förordning (EG) nr 1662/2005 av den 11 oktober
2005 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 953/2003 om för-
hindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska
unionen,

11. fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt Eu-

ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 okto-
ber 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansva-
rar för konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av sådana
regler som verket har tillsyn över,

12. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt artiklarna

14 och 16.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av
den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läke-
medelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem,

13. ha ett sektorsansvar för miljömålsarbetet,
14. tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till allmän-

heten,

15. lämna giftinformation genom Giftinformationscentralen, och
16. bedriva utrednings- och utvecklingsverksamhet för att förbättra läke-

medelsanvändningen samt verka för samordning och samverkan mellan de
aktörer som är verksamma på området.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)