SFS 2010:1643 Förordning om ändring i förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

101643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordning (2007:1216) med
instruktion för Alkoholsortimentsnämnden;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1216) med instruktion

för Alkoholsortimentsnämnden

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

Alkoholsortimentsnämnden har till uppgift att pröva följande typer av

beslut som det i alkohollagen (2010:1622) omnämnda detaljhandelsmono-
polet har fattat enligt det avtal som upprättats enligt 5 kap. 1 § alkohollagen,
nämligen beslut varigenom bolaget

1. avvisat ett visst vin, starköl, en viss annan jäst alkoholdryck eller sprit-

dryck från sitt sortiment, eller

2. avfört ett visst vin, starköl, en viss annan jäst alkoholdryck eller sprit-

dryck ur sitt sortiment.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:640.

2 Senaste lydelse 2009:640. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

SFS 2010:1643

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010