SFS 2010:1644 Förordning om ändring i förordningen (2009:267) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

101644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:267) med
instruktion för Statens folkhälsoinstitut;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 och 15 §§ förordningen (2009:267) med in-

struktion för Statens folkhälsoinstitut ska ha följande lydelse.

3 §

Myndigheten ska särskilt

1. svara för tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) samt tillståndsgivning

och tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

2. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av sådana varor

som inte utgör läkemedel, samt bevaka och utreda behovet av kontroll av va-
ror enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

3. svara för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581),
4. ansvara för kontrollen av dokument m.m. för vintransporter enligt för-

ordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

5. se till att regelverk och rutiner som myndigheten ansvarar för är kost-

nadseffektiva och enkla att förstå för medborgare och företag,

6. förse regeringen med information och beslutsunderlag där samhälls-

ekonomiska aspekter i förekommande fall har vägts in,

7. analysera utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer och hur de för-

delas efter könstillhörighet, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk
tillhörighet, sexuell läggning, hbt-identitet, funktionsnedsättning och ålder,

8. ställa samman och sprida forskningsresultat till kommuner, landsting

och den ideella sektorn om effektiva metoder och strategier inom folk-
hälsoområdet, särskilt inom områdena barns och ungas uppväxtvillkor, häl-
sofrämjande hälso- och sjukvård, sexualitet och reproduktiv hälsa, fysisk ak-
tivitet, matvanor och livsmedel samt tobak, alkohol, narkotika, dopning och
överdrivet spelande, samt stödja tillämpningen av dessa strategier och meto-
der,

9. bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk metodik inom folk-

hälsoområdet och metoder för att beakta folkhälsoaspekter i konsekvens-
bedömningar och lokala välfärdsbokslut, samt stödja tillämpningen av dessa
metoder, samt

10. främja tillgången på statistik av god kvalitet inom alkohol-, narkotika

och tobaksområdet.

15 §

Myndigheten får meddela föreskrifter i enlighet med vad som anges i

1. alkohollagen (2010:1622),
2. lagen (1999:429) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

SFS 2010:1644

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1644

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

3. tobakslagen (1993:581), och
4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbrukspro-

dukter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)