SFS 2010:1645 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik

101645.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1120) om
ersättning för sjukgymnastik;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (1994:1120) om er-

sättning för sjukgymnastik ska ha följande lydelse.

4 §

1

För annan sjukgymnastisk behandling än sådan som anges i 6 och 7 §§

lämnas normalarvode med högst de belopp som anges i tabellen. Normal-
arvode lämnas under förutsättning att

1. sjukgymnastikersättning till en sjukgymnast och vikarie i dennes verk-

samhet sammanlagt under ett kalenderår inte överstiger det belopp för sam-
manlagt mottaget arvode som anges i tabellen, och

2. sjukgymnastens behandling i direkt kontakt med patienterna i genom-

snitt per kalendermånad uppgår till minst 25 minuter per besök för arvodes-
kategori A och till minst 20 minuter per besök för arvodeskategori B.

5 §

2

Om sjukgymnastikersättning till en sjukgymnast och vikarie i dennes

verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mot-
taget arvode enligt 4 §, lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder
med högst de belopp som anges i tabellen. Reducerat normalarvode lämnas
under förutsättning att summan av lämnat arvode till en sjukgymnast och vi-
karie i dennes verksamhet under kalenderåret inte överstiger det ersätt-
ningstak som anges i tabellen.

1 Senaste lydelse 2009:1380.

Normalarvode

Sammanlagt mottaget

kronor

arvode kronor

Arvodeskategori A

316

809 500

Arvodeskategori B

316

1 127 600

2 Senaste lydelse 2009:1380.

Reducerat normal-

Ersättningstak

arvode kronor

kronor

Arvodeskategori A

159

1 006 200

Arvodeskategori B

159

1 419 100

SFS 2010:1645

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1645

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk behandling som

har lämnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)