SFS 2010:1646 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

101646.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 2 december 2011.

Regeringen föreskriver att 5�7 a och 9

��11 §§ samt bilaga 1 till förord-

ningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning

att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes
verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i
tabellen.

6 §

2

Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet

sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode en-
ligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de be-
lopp som anges i tabellen.

1 Senaste lydelse 2009:1381.

Läkare

Normal-
arvode
kronor

Tids-
åtgång
minuter

Sammanlagt
mottaget
arvode kronor

Allmänmedicin

711

25

2 254 000

Anestesi och intensivvård

711

20

2 630 000

Barnmedicinska specialiteter

857

30

2 157 000

Hud- och könssjukdomar

711

20

2 573 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

737

25

2 332 000

Reumatologi

1 077

35

2 151 000

Vissa opererande specialiteter

737

20

2 726 000

Obstetrik och gynekologi

914

25

2 637 000

Psykiatriska specialiteter

1 264

50

1 766 000

�gonsjukdomar

794

25

2 568 000

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

737

20

2 725 000

Onkologi

737

25

2 239 000

Neurologi

1 170

35

2 461 000

Allmänpraktiserande läkare (Europa-
läkare) och övriga utan specialist-
kompetens

418

20

1 445 000

2 Senaste lydelse 2009:1381.

SFS 2010:1646

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1646

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av läm-

nat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår
inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

7 §

3

För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som

anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas
enkelt arvode med högst 235 kronor. Under de förutsättningar som anges i
6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 115 kronor.

7 a §

4

Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt

arvode med 140 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas re-
ducerat enkelt arvode med högst 70 kronor.

9 §

5

För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad

psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 815 kronor om behandlings-
tiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsätt-
ningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 410 kro-
nor.

10 §

6

För sådan rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om

abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas
ett arvode om 720 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett
arvode om 370 kronor. Arvodet om 370 kronor lämnas dock även om ersätt-
ningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning
av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och

Läkare

Reducerat
normalarvode
kronor

Ersättningstak
kronor

Allmänmedicin

356

2 788 000

Anestesi och intensivvård

356

4 113 000

Barnmedicinska specialiteter

428

2 863 000

Hud- och könssjukdomar

356

3 452 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

371

3 085 000

Reumatologi

538

3 154 000

Vissa opererande specialiteter

371

4 218 000

Obstetrik och gynekologi

460

3 536 000

Psykiatriska specialiteter

632

2 344 000

�gonsjukdomar

398

3 730 000

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

371

3 607 000

Onkologi

371

3 098 000

Neurologi

585

3 336 000

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)
och övriga utan specialistkompetens

209

1 967 000

3 Senaste lydelse 2008:960.

4 Senaste lydelse 2008:960.

5 Senaste lydelse 2008:960.

6 Senaste lydelse 2008:960.

background image

3

SFS 2010:1646

uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i
annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 370 kronor

utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första beho-
vet av kemiska medel med 380 kronor utöver arvodet enligt första stycket.
Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kost-
nad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preven-

tivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt

mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

11 §

7

Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde

lämnas tilläggsarvode med 235 kronor för medicinskt motiverade hembesök.
Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden.
För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning
som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.

1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2009:83.

background image

4

SFS 2010:1646

Bilaga 1

8

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode
enligt 8 §

8 Senaste lydelse 2009:1381.

�&tgärder

Arvode
kr

Reducerat
arvode kr

Anestesi och intensivvård m.m.

101

Intravenös anestesiologisk läkemedelstill-
försel (inkluderar övervakning efter ingrepp)

2 220

1 770

102

Regional anestesi

1 890

1 510

103

Perioperativ anestesivård � innefattande pre-
operativ bedömning, inhalationsanestesi eller
balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av
okomplicerat uppvakningsförlopp

3 980

3 180

104

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inklu-
derar övervakning efter ingrepp)

2 430

1 940

105

Ganglieblockad eller intravenös sympaticus-
blockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära
elstimulering

2 560

2 050

106

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärt-
lindring.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient.

1 390

1 110

107

Nervblockad med ledning av nervstimulator
eller ultraljud

2 080

1 660

108

Triggerpunktsblockad

1 040

840

109

Algologisk känselundersökning, kvantitativ
(QST)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 390

1 110

Invärtesmedicinska specialiteter

202

Ultraljud, duplex carotis
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 650

1 330

203

Pacemakerkontroll med programmerare.
Funktionstestning innefattande mätning och
analys av stimulationströsklar och sensitivi-
tetsnivåer samt statistik. Bedömning av bat-
teristatus.

1 650

1 330

background image

5

SFS 2010:1646

207

Demensutredning som omfattar i vart fall
kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex.
MMT/MMSE), laboratorietester för ute-
slutande av sjukdom som ger demenslik-
nande symtom, EKG samt remittering till CT
eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 440

1 150

208

Omfattande arteriell utredning
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 650

1 330

210

Insättande av insulinbehandling med pump
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient.

1 650

1 330

214

Eko-Doppler, färg-Doppler
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

2 220

1 770

215

Bandspelar-EKG (långtids-EKG)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 780

1 430

217

Stress-eko
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

2 320

1 860

218

Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 780

1 430

219

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering.

1 550

1 240

220

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av ast-
mapatient. Dynamisk spirometri utan bron-
kodilatation vid kontroll av KOL-patient
men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 550

1 240

221

Omfattande allergologisk utredning inklu-
sive behandling och saneringsåtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient.

1 550

1 240

222

Videocoloskopi

3 980

3 180

223

Videogastroskopi

2 810

2 250

224

Videosigmoideoskopi

3 100

2 480

225

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sig-
moideoskopi eller gastroskopi lämnas ytter-
ligare ersättning om

510

410

226

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

1 650

1 330

background image

6

SFS 2010:1646

Reumatologi

228

Behandling med TNF-blockerare, immun-
modulerande preparat eller cytostatika-
preparat

2 100

1 680

229

Ledinjektion under sterila betingelser med
samtidig tappning av led eller administration
av kortison i tre eller flera leder

2 100

1 680

Vissa opererande specialiteter

301

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur
eller kontraktur

2 220

1 770

302

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

1 550

1 240

303

Excision av pilonidalsinus

2 560

2 050

304

Operation av gynecomasti

2 560

2 050

Tillägg för bilateral operation

1 920

1 540

305

Operation av tumör i ben, brosk eller under-
hud

2 100

1 680

306

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and
neckområdet

2 430

1 940

307

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

2 560

2 050

308

Operation av hydrocele

2 220

1 770

309

Sutur av collateralligament

2 220

1 770

312

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

2 810

2 250

313

Cystoskopi

1 990

1 590

314

Senskideklyvning

2 430

1 940

För varje tillkommande senskideklyvning

1 830

1 460

315

Operation av analabscess eller fistel eller bå-
da, samt operation av hemorrojder och slem-
hinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur)

2 560

2 050

318

Operation av varicer innebärande minst fyra
hudincisioner eller minst två perforantliga-
turer, eller stripping av saphena magna på
underbenet

2 220

1 770

319

Vasectomi

2 320

1 860

320

Borttagande av osteosyntesmaterial

2 560

2 050

321

Exstirpation av ganglion, bursa

3 330

2 670

322

Synovectomi i smärre leder

2 660

2 130

324

Dorsal tenosynovectomi i handled samt
eventuell sentransferering

3 000

2 400

325

Excision av dupuytrens contractur,
ett finger

3 330

2 670

För varje tillkommande finger

2 430

1 940

326

Sentransferering

3 000

2 400

327

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion.
Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri trans-
plantation av hudtransplantat eller samman-
satt transplantat och korrektion av medfödd
defekt av mer betydande omfattning hos barn

3 770

3 020

background image

7

SFS 2010:1646

328

Operation av malign hudtumör inklusive ba-
saliom och hudförändringar med PAD-veri-
fierade atypier. Vidgad excision efter tidigare
operation av tumör enligt ovan

2 220

1 770

329

Hud- eller ärrplastik inklusive fotodokumen-
tation där tidigare ärrbildning är omfattande
och utgör ett patologiskt tillstånd

2 810

2 250

330

Falangresektion vid hammartå;
avmejsling av exostos

2 810

2 250

För varje tillkommande tå

2 120

1 690

332

Neurolys medelst kirurgisk intervention eller
exstirpation av Mortons neurom

3 330

2 670

334

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 220

1 770

335

Excision av tre eller flera hudtumörer med
hudsutur

1 550

1 240

336

Operation av varicer med hög underbindning
och resektion av saphena magna och/eller li-
gatur och resektion av saphena parva samt
eventuella exstirpationer

4 110

3 280

337

Urodynamisk undersökning. Härmed avses
en kombinerad urinflödesmätning med hjälp
av särskild apparatur och ultraljudsmätning
av residualurin.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient

2 320

1 860

338

Videoarthroskopi inklusive fotodokumen-
tation

4 310

3 450

339

Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk
kateter

1 440

1 150

340

TUR-B vid G1-tumörer

3 100

2 480

341

Endoskopisk strikturbehandling

2 560

2 050

342

Lithotripsi, blåsevakuering

2 560

2 050

343

Sondering av uretra hos man

1 780

1 430

345

Operation av uretracaruncel eller skeneit

2 560

2 050

346

Operation av intrauretrala condylom

1 790

1 430

347

Operation av ljumskbråck

5 660

4 530

348

Operation av epigastricabråck

3 980

3 180

349

Operation av navelbråck

5 090

4 070

350

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 220

1 770

351

Radikaloperation av nageltrång med resekion
av nagelroten

1 550

1 240

För varje tillkommande tå

1 160

930

352

Provexcision från arteria temporalis

1 550

1 240

353

Videogastroskopi

2 810

2 250

354

Videocoloskopi

3 980

3 180

355

Videosigmoideoskopi

3 100

2 480

356

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejs-
ing); hallux rigidusoperation (debasering,
cheilectomi); korrektionsosteotomi meta-
tarsalben, falang

3 770

3 020

background image

8

SFS 2010:1646

För varje tillkommande åtgärd

2 820

2 260

357

Led- och senkirurgi. Resektion av
metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision
av partiell ruptur

3 440

2 750

För varje tillkommande åtgärd

2 580

2 060

358

Operation av synstörande dermatochalsis

2 220

1 770

Tillägg för bilateral operation

1 670

1 340

360

Om åtgärd inom gruppen opererande specia-
liteter utförs i intravenös eller regional anes-
tesi som lagts av den opererande läkaren
själv lämnas ytterligare ersättning. �&tgärden
kan inte användas vid infiltrationsanestesi
eller vid ledningsanestesi av finger och tå

1 450

1 160

361

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sig-
moideoskopi eller gastroskopi lämnas ytter-
ligare ersättning om

510

410

362

TRUL och prostatabiopsi

2 220

1 770

363

Blåshalsincision

3 770

3 020

364

Ablatio testis i lokal anestesi

3 770

3 020

366

Artrodes inklusive internfixation av stortå

4 210

3 360

367

Artrodes inklusive internfixation av fingerled
och småtår

3 770

3 020

För varje tillkommande tå/finger

2 820

2 260

368

CMC 1 interpositionsplastik

3 770

3 020

369

Transrektalt ultraljud

1 890

1 510

370

Testisbiopsi

2 220

1 770

371

Videocystoscopi

3 100

2 480

�&tgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras
flera gånger vid samma operationstillfälle.
380

När 330 är en tillkommande åtgärd

2 110

1 690

381

När 356 är en tillkommande åtgärd

2 830

2 260

382

När 357 är en tillkommande åtgärd

2 580

2 070

383

När 367 är en tillkommande åtgärd

2 830

2 260

�&tgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras
högst en gång vid samma besökstillfälle.
386

När 314 är en tillkommande åtgärd

1 830

1 460

387

När 332 är en tillkommande åtgärd

2 500

2 010

Obstetrik och gynekologi

401

Exeres eller vacuumaspiration av spontan-
abort

2 220

1 770

402

Fraktioniserad abrasio

2 220

1 770

403

Hysteroskopi

2 220

1 770

404

Om polypektomi utförs vid hysteroskopi
lämnas ytterligare ersättning om

510

410

405

Diatermiloop-/laserkonisering

2 220

1 770

406

Abortingrepp

2 660

2 130

background image

9

SFS 2010:1646

407

Cystoskopi

1 990

1 590

408

Medicinsk abort (inklusive läkemedel)

3 770

3 020

409

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gyne-
kologi utförs med PCB lämnas ytterligare er-
sättning

1 550

1 240

410

Kolposkopi med provexcision vid utredning
av precancerösa och andra epitelförändringar
cervix; i vagina och vulva

1 550

1 240

412

Hydrosonografi av uterus

1 550

1 240

413

Operation av Bartolinicystafenestrering/ex-
stirpation

1 550

1 240

414

Inkontinensutredning, träning av patient och
tillhandahållande av vaginalt inlägg.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

2 220

1 770

415

Endometriebiopsi

1 730

1 390

416

Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar
genomspolning med särskild kontrast

3 770

3 020

�gonsjukdomar

501

Pachymetri

1 280

1 030

502

Nedläggning av silikongummislang

2 320

1 860

503

Operation av pterygium

2 320

1 860

504

Excision av tumör i conj./ögonlock

1 890

1 510

505

Enklare tårvägsplastik

1 890

1 510

506

Operation av ektropion

2 320

1 860

507

Operation av entropion

2 320

1 860

508

Operation av ptos

3 980

3 180

510

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 220

1 770

Tillägg för bilateral operation

1 670

1 340

511

Operation av synstörande dermatochalasis

2 220

1 770

Tillägg för bilateral operation

1 670

1 340

512

Fotokoagulering/laserbehandling, främre
segmentet

1 780

1 430

513

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre seg-
mentet

2 220

1 770

514

Synfältsundersökning med datorperimetri
eller Goldman

1 280

1 030

515

�gonbottenfotografering med fotodoku-
mentation

1 280

1 030

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

601

Punktion och spolning av bihåla

1 440

1 150

602

Omfattande sömnapnéundersökning
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 780

1 430

604

nCPAP-inträning, standard (med noninvasiv-
behandling)

1 780

1 430

background image

10

SFS 2010:1646

605

FES (funktionell endoscopisk kirurgi). Mo-
dern sinuskirurgi som kräver speciella kirur-
giska instrument, optiker med ljuskälla

2 660

2 130

606

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 220

1 770

607

Permanent transmyringealt dränage

2 320

1 860

608

Larynxundersökning inkluderande strobo-
scopi med videodokumentation

2 220

1 770

609

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and
neckområdet

2 430

1 940

610

Otoneurologisk undersökning inklusive vi-
deonystagmoskopi

2 560

2 050

611

Omfattande allergologisk utredning inklu-
sive behandling och saneringsåtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient.

1 550

1 240

612

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av ast-
mapatient. Dynamisk spirometri utan bron-
kodilatation vid kontroll av KOL-patient
men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 550

1 240

613

Omfattande sväljfunktionsanalys

1 840

1 470

Onkologi m.m.

701

Intravenös cytostatikabehandling

1 890

1 510

Neurologi

801

EMG och ENeG med undersökning av lämp-
ligt antal muskler och nerver som bedöms
nödvändig för frågeställningen

2 660

2 130

802

Ultraljud, duplex carotis
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 650

1 330

803

Apomorfinbehandling
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient.

2 280

1 820

804

Demensutredning som omfattar i vart fall
kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex.
MMT/MMSE), laboratorietester för ute-
slutande av sjukdom som ger demenslik-
nande symtom, EKG samt remittering till CT
eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 440

1 150

805

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering

1 550

1 240

background image

11

SFS 2010:1646

Hud- och könssjukdomar

901

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med
B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser
första besöket

1 550

1 240

902

Omfattande kirurgisk behandling av multipla
hudtumörer med kryokirurgi eller kombina-
tionsteknik eller excision/sutur av tre hud-
tumörer

2 220

1 770

903

Operation av malign hudtumör inklusive ba-
saliom och hudförändringar med PAD-veri-
fierade atypier. Vidgad excision efter tidigare
operation av tumör enligt ovan

2 220

1 770

905

Omfattande allergologisk utredning inklu-
sive behandling och saneringsåtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient.

1 550

1 240

906

Behandling med TNF-blockerare, immun-
modulerande preparat, cytostatikapreparat el-
ler Roaccutan.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient.

2 100

1 680

Psykiatriska specialiteter

951

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex
patienter

610/
patient

490/
patient

952

För ytterligare högst två patienter

340/
patient

280/
patient

953

Besök överstigande 2 x 50 minuter

2 560

2 050

Barnmedicinska specialiteter

961

Gastroskopi

1 780

1 430

962

Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 780

1 430

963

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av ast-
mapatient, eller dynamisk spirometri efter
ansträngningsprovokation.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 550

1 240

964

Omfattande allergologisk utredning inklu-
sive behandling och saneringsåtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient.

1 550

1 240

965

Inhalationsbehandling av akut astma/ob-
struktiv bronchit.

1 650

1 330

background image

12

SFS 2010:1646

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

966

Initial bedömning av barn med befarad neu-
ropsykiatrisk störning/utvecklingsstörning.
Tidsåtgång minst 90 minuter per besök.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

2 510

2 010

Allmänmedicin

971

Demensutredning som innefattar i vart fall
kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex.
MMT/MMSE), laboratorietester för ute-
slutande av sjukdom som ger demenslik-
nande symtom, EKG samt remittering till CT
eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 440

1 150

972

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering

1 550

1 240

973

Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av ast-
mapatient. Dynamisk spirometri utan bron-
kodilatation vid kontroll av KOL-patient
men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient.

1 550

1 240

974

Omfattande allergologisk utredning inklu-
sive behandling och saneringsåtgärder.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient.

1 550

1 240

975

Excision av tre eller flera hudtumörer med
hudsutur

1 550

1 240

976

Radikaloperation av nageltrång med resek-
tion av nagelroten

1 550

1 240

977

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

1 650

1 330