SFS 2010:1647 Förordning om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

101647.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1278) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1991:1278) om kom-

munernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska ha följande ly-
delse.

3 §

1

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting ska er-

sättning lämnas för varje utnyttjad vårdplats under år 2011 med följande be-
lopp.

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av en enskild vårdgivare på

uppdrag av ett landsting, ska ersättning lämnas med det belopp som mot-
svarar landstingets kostnader för vården.

Första och andra styckena gäller inte geriatrisk vård.

1 Senaste lydelse 2009:1246.

Landsting

Kronor per påbörjat vårddygn

Stockholms läns landsting

2 950

Södermanlands läns landsting

2 142

Östergötlands läns landsting

1 926

Jönköpings läns landsting

2 400

Kalmar läns landsting

2 684

Skåne läns landsting

2 997

Hallands läns landsting

3 287

Värmlands läns landsting

2 091

Örebro läns landsting
– för vårdplats på Universitetssjukhuset Örebro

2 138

– för vårdplats på Karlskoga lasarett

2 383

– för vårdplats på Lindesbergs lasarett

2 149

Dalarnas läns landsting

2 345

Gävleborgs läns landsting

2 204

Västernorrlands läns landsting

2 340

Västerbottens läns landsting
– för vårdplats på Lycksele lasarett

2 591

Norrbottens läns landsting

2 504

SFS 2010:1647

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1647

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

4 §

2

Kommunen ska lämna ersättning för patienter som inte längre behöver

den medicinska vård som ges vid den enhet inom landstingets hälso- och
sjukvård där de vårdas eller vid någon annan enhet inom landstingets hälso-
och sjukvård för vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat
överenskommits ska ersättningen, för varje vårddygn som påbörjas under år
2011, lämnas med

a) 4 129 kronor för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård,
b) 2 979 kronor för patienter vid en enhet för geriatrisk vård, och
c) 3 502 kronor för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.
Har ett landsting och en kommun kommit överens om viss ersättning för

vård av utskrivningsklara patienter, ska ersättning lämnas med detta belopp.
I fall som avses i första stycket ska ersättning dock lämnas med lägst 2 979
kronor för varje vårddygn.

För psykiatrisk vård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av

ett landsting ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar lands-
tingets kostnader för vården.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2009:1246.