SFS 2010:1648 Förordning om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

101648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:2053) om vissa
ersättningar i internationella förhållanden till
landsting och kommuner från sjukförsäkringen
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1994:2053) om

vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommu-
ner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
samt 1�3 och 8 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om vissa ersättningar i internationella förhållanden
till landsting och kommuner från staten

1 §

1

Landsting får ersättning från Försäkringskassan enligt bestämmelser-

na i denna förordning för hälso- och sjukvård, sjukresor och andra sjuktrans-
porter som omfattas av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den

29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

2,

2. en överenskommelse om social trygghet eller sjukvårdsförmåner mel-

lan Sverige och annan stat.

Detsamma gäller sådana inköp som omfattas av bestämmelserna i lagen

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt tandvård.

Vad som i förordningen sägs om landsting gäller även kommuner som

inte ingår i ett landsting.

2 §

Ersättning enligt 1 § lämnas till det vårdgivande landstinget för i Sve-

rige uppkomna vård- eller resekostnader avseende personer som inte är bo-
satta i Sverige. Ersättningen beräknas för varje enskilt vård- eller resetillfälle
med avdrag för de avgifter som får tas ut av patienten.

Sådan ersättning lämnas även för personer som avses i 5 kap. 7 § första

stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygg-
hetssystemen.

1 Senaste lydelse 2008:318.

2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

SFS 2010:1648

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1648

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

3 §

3

Försäkringskassan svarar för kostnader för vårdförmåner i annat land

som Sverige ska ersätta. Detta gäller även kostnader för vårdförmåner i an-
nat land för personer bosatta i Sverige vilka efter tillstånd av Försäk-
ringskassan får vårdförmån i annat land inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES). Försäkringskassan ska i sådant fall samråda med
landstinget inför beslutet. Om vården med beaktande av landstingets priori-
teringar kan ges inom den tid som är normal för vården i fråga, svarar dock
landstinget för vårdkostnaden om landstinget väljer att låta vården ske utom-
lands.

8 §

4

Ersättning enligt denna förordning lämnas under förutsättning att

landstinget

1. av patienter som får vård i Sverige med stöd av Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghets-
systemen, inte tar ut högre avgifter än den avgift som tas ut av patienter som
är bosatta inom landstingets område,

2. i varje ersättningsärende tillställer Försäkringskassan en specificerad

faktura på vård- eller resekostnaden,

3. tillställer Försäkringskassan ett specificerat underlag för debitering ut-

omlands då vårdkostnaden avser en person som är bosatt i Sverige men be-
hörig institution i ett annat land inom EES ska svara för kostnaden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser i 1 § första stycket 1 och 8 § gäller fortfarande för

den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni
1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egen-
företagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

5.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2004:899.

4 Senaste lydelse 2004:899.

5 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).