SFS 2010:1649 Förordning om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

101649.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gränssjukvårdsförordningen
(1962:390);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

1

ska ha följande lydelse.

1 §

2

Har någon som är försäkrad för bosättningsbaserade förmåner enligt 4

och 5 kap. socialförsäkringsbalken blivit i behov av läkarvård eller sjuk-
gymnastisk behandling under vistelse inom en svensk kommun vid riks-
gränsen mot Finland eller Norge och har han eller hon därvid erhållit läkar-
vård eller sjukgymnastisk behandling i det angränsande landet, ska ersätt-
ning för den försäkrades utgift för vården eller behandlingen lämnas av För-
säkringskassan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1974:1108.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1986:435.

2 Senaste lydelse 1986:435.

SFS 2010:1649

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010