SFS 2010:1650 Förordning om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

101650.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig
pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2, 14 och 15 §§ förordningen (1962:521) om

frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

1 ska ha följande ly-

delse.

2 §

2

Om vid försäkring för temporär ålderspension eller vid försäkring för

livsvarig ålderspension enligt 1 § andra stycket b) sådan nedsättning av ar-
betsförmågan som anges i 33 kap. 5 och 6 §§ socialförsäkringsbalken in-
träder före den månad, under vilken den försäkrade fyller femtiofem år, får
den från nämnda ålder tillförsäkrade pensionen, enligt av regeringen fast-
ställda grunder, utges med reducerat belopp i form av förtidspension, dock
inte före fyllda sexton år.

14 §

3

På framställning av en försäkrad ska återköp av försäkring medges

om återköpsvärdet vid högsta medgivna pensionsålder uppgår till högst 10
000 kronor och pension inte har beviljats. �&terköpsvärdet vid högsta med-
givna pensionsålder beräknas efter de vid återköpstidpunkten fastställda för-
månerna. Till grund för återköpsvärdet läggs samtliga avgifter som den för-
säkrade erlagt till den frivilliga pensionsförsäkringen.

Har pension beviljats ska återköp medges om pensionen enligt 8 § första

stycket ska betalas ut en gång om året.

Om det framräknade återköpsvärdet enligt första stycket överstiger 10 000

kronor får Pensionsmyndigheten medge återköp av försäkring i särskilda un-
dantagsfall om

� återköpsvärdet vid tidpunkten för ansökan uppgår till högst ett belopp

som motsvarar ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken, och

� återköpet är förenligt med försäkringstekniska grunder.
Om Pensionsmyndigheten funnit att återköp utifrån försäkringstekniska

grunder kan medges men återköpsvärdet enligt tredje stycket överstiger ett
belopp som motsvarar ett prisbasbelopp ska ärendet överlämnas till Skatte-
verket för prövning enligt 58 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen
(1999:1229).

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:1176.

2 Senaste lydelse 1976:1048.

3 Senaste lydelse 2009:1176.

SFS 2010:1650

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1650

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

�&terköpsvärdet beräknas enligt grunder som regeringen fastställer.

15 §

4

Försäkring enligt denna förordning får inte pantsättas eller belånas.

Bestämmelserna i 107 kap. 9 och 10 §§, 112 kap. 5 § samt 113 kap. 10, 12

och 14�20 §§ socialförsäkringsbalken gäller i tillämpliga delar beträffande
försäkring enligt denna förordning.

I ärenden rörande den frivilliga försäkringen ska tillämpas även de be-

stämmelser i förvaltningslagen (1986:223) som enligt sin lydelse endast gäl-
ler ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 1986:877.