SFS 2010:1651 Förordning om ändring i förordningen (1962:661) om samordning av reservpension med tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

101651.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1962:661) om
samordning av reservpension med tilläggspension
enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1962:661) om sam-

ordning av reservpension med tilläggspension enligt lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension

1 samt 1 § ska ha följande lydelse.

Förordning om samordning av reservpension med tilläggspension enligt
socialförsäkringsbalken

1 §

2

Pension på grund av anställning i krigsmaktens reserver eller i väg-

och vattenbyggnadskåren eller i civilförsvaret för tjänstgöring i befälsbefatt-
ning inom det allmänna civilförsvarets krigsorganisation (reservpension) ska
samordnas med tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken enligt denna
förordning.

Vid tillämpningen av 2�4 §§ ska tilläggspensionen beräknas enligt

63 kap. 6 § första stycket 1 och andra stycket samt 11, 17, 24 och 25 §§
socialförsäkringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2002:868.

2 Senaste lydelse 2002:868.

SFS 2010:1651

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010