SFS 2010:1652 Förordning om ändring i förordningen (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410)

101652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:472) om statliga
myndigheters tillämpning av trafikskadelagen
(1975:1410);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (1976:472) om statliga

myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410) ska ha följande
lydelse.

2 §

1

I fråga om skada på förares eller passagerares kläder eller andra till-

hörigheter som vid skadetillfället bars eller medfördes för personligt bruk �
dock inte pengar, biljetter eller andra värdehandlingar � har bestämmelserna
i trafikskadelagen (1975:1410) om ersättning för personskada motsvarande
tillämpning, för varje person dock endast upp till hälften av det prisbas-
belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde för det år
skadehändelsen inträffade.

Första stycket gäller inte i den mån den skadelidande har rätt till ersättning

från annan skadeförsäkring än trafikförsäkring.

3 §

I fråga om jämkning av ersättning för skada på annan egendom än mo-

tordrivet fordon eller därmed befordrad egendom har bestämmelserna i tra-
fikskadelagen (1975:1410) om jämkning av ersättning för personskada på
grund av medverkan på den skadelidandes sida motsvarande tillämpning, för
varje person dock endast upp till en fjärdedel av det prisbasbelopp som
anges i 2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 1981:1209.

SFS 2010:1652

Utkom från trycket
den 14 dcember 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010