SFS 2010:1653 Förordning om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

101653.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:504) om
inkomstgarantier för konstnärer;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1976:504) om inkomstgaran-

tier för konstnärer ska ha följande lydelse.

3 §

Inkomstgaranti utgår för ett helt kalenderår med det belopp som mot-

svarar fem gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken vid kalenderårets ingång. Beloppet minskas med innehavarens
årsinkomst upp till ett prisbasbelopp och med 75 procent av årsinkomsten i
övrigt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande i fråga om inkomstgaranti som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2010:1653

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010