SFS 2010:1654 Förordning om ändring i förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer

101654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:528) om bidrag
till konstnärer;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 18 och 19 §§ förordningen (1976:528) om bi-

drag till konstnärer ska ha följande lydelse.

18 §

1

Långtidsstipendium utgår med ett årligt belopp motsvarande tre pris-

basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

19 §

2

De organ som avses i 5 § får besluta att långtidsstipendiet ska upphö-

ra om stipendiaten

1. upphör med sin konstnärliga verksamhet,
2. antar anställning tills vidare med mer än halvtidstjänstgöring,
3. får inkomstgaranti enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier

för konstnärer eller något annat med allmänna medel finansierat stipendium
som, under återstoden av stipendietiden, utgår med ett årligt belopp mot-
svarande minst ett och ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social-
försäkringsbalken, eller

4. erhåller sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension enligt

socialförsäkringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. �ldre föreskrifter i

19 § gäller fortfarande i fråga om långtidsstipendium som avser tid före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 1991:925.

2 Senaste lydelse 1992:462.

SFS 2010:1654

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010