SFS 2010:1655 Förordning om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

101655.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:284) om arbets-

skadeförsäkring och statligt personskadeskydd

dels att 23 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 2, 5, 7, 8, 13 och 27�29 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning ges verkställighetsföreskrifter till socialförsäkrings-

balkens bestämmelser om arbetsskadeförsäkring, statligt personskadeskydd
och krigsskadeersättning till sjömän.

2 §

1

Arbetsskadeförsäkringen gäller även den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte för stöd till start

av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning en-
ligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller etableringsersättning
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-
rare, eller som, utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, antingen
deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år eller deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin,

2. genomgår arbetsprövning eller arbetsträning som har godkänts av För-

säkringskassan eller utredning i samband med sådan prövning eller träning,

3. gör ett obligatoriskt studiebesök eller ett besök för kartläggning av sö-

kandens yrkeskunskaper innan han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspoli-
tiskt program, dock inte före en anvisning till stöd till start av näringsverk-
samhet, och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersätt-
ning eller anvisas jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning och är under 18 år, eller

4. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 30 kap. socialförsäkrings-

balken.

Arbetsskadeförsäkringen ska, i den omfattning som anges i 4 §, dessutom

gälla den som

1. efter fullgjord skolplikt genomgår yrkesutbildning eller förberedande

sådan utbildning, eller

2. genomgår årskurs 7 eller högre årskurs i grundskolan, särskolans yrkes-

skola, gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

1 Senaste lydelse 2010:1148.

SFS 2010:1655

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1655

5 §

2

Som arbetsskada enligt 39 kap. 6 § socialförsäkringsbalken anses

1. sjukdom som har framkallats genom smitta och som har ådragits i sys-

selsättning vid laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs,

2. smittsam sjukdom som anges i bilagan till denna förordning samt resi-

stenta stafylokockinfektioner, erysipeloid, kokoppor, lepra, mul- och klöv-
sjuka, papegojsjuka och andra ornithoser, primär icke varig hjärn- och hjärn-
hinneinflammation, rots, trichofyti, tularemi, undulantfeber samt Weils sjuk-
dom och andra leptospiroser, om sjukdomen har ådragits

� i arbete vid sjukvårdsinrättning,
� i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smitt-

förande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande
djur eller material.

7 §

3

Bestämmelsen i 43 kap 12 § socialförsäkringsbalken om lägsta sjuk-

penningunderlag ska även gälla den som genomgår utbildning till officer.
Bestämmelsen ska även tillämpas för beräkning av livränteunderlag.

8 §

4

Anmälan hos Försäkringskassan om arbetsskada ska göras om skadan

har medfört eller kan antas medföra rätt till sjukvårdsersättning, sjukpenning
eller rehabiliteringsersättning från socialförsäkringen eller sjuklön enligt la-
gen (1991:1047) om sjuklön eller ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Anmälan ska även göras om skadan har föranlett eller kan antas föranleda

sveda och värk eller lyte eller annat stadigvarande men.

13 §

5

Försäkringskassan ska hämta in läkarutlåtande när en arbetsskada

har anmälts om det behövs för bedömningen av rätten till ersättning från ar-
betsskadeförsäkringen enligt 38�42 och 86�88 kap. socialförsäkringsbalken.

27 §

6

Det tal som den fastställda livräntan ska räknas om med enligt

41 kap. 21 § första stycket första meningen socialförsäkringsbalken ska ha
fyra decimaler.

28 §

Bestämmelserna i 42 kap. 5 § socialförsäkringsbalken om arbets-

givares rätt att erhålla ersättning med belopp som svarar mot vad han eller
hon har utgivit tillämpas på arbetsgivare för sjöman.

Inträde i rätt till begravningshjälp får ske till högst halva beloppet.

29 §

7

Försäkringskassan får i fråga om arbetsskadeförsäkring, statligt per-

sonskadeskydd och krigsskadeersättning till sjömän meddela

1. föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt 110 kap. 13 § andra stycket

socialförsäkringsbalken,

2. ytterligare föreskrifter för verkställighet av socialförsäkringsbalken.

2 Senaste lydelse 2004:493.

3 Senaste lydelse 2002:526.

4 Senaste lydelse 2004:885.

5 Senaste lydelse 2006:670.

6 Senaste lydelse 2002:784.

7 Senaste lydelse 2004:885.

background image

3

SFS 2010:1655

Innan föreskrifter om statligt personskadeskydd meddelas enligt första

stycket 2 ska Försäkringskassan samråda med berörda centrala förvaltnings-
myndigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010