SFS 2010:1656 Förordning om ändring i förordningen (1978:963) om ändring av livräntor enligt äldre statliga tjänstepensionsbestämmelser

101656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1978:963) om ändring
av livräntor enligt äldre statliga
tjänstepensionsbestämmelser;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1978:963) om ändring av liv-

räntor enligt äldre statliga tjänstepensionsbestämmelser ska ha följande
lydelse.

2 §

1

Livränta ändras i samma grad som prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och

7 §§ socialförsäkringsbalken har ändrats från juli månad året före det år då
livräntan har börjat betalas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:867.

SFS 2010:1656

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010