SFS 2010:1657 Förordning om ändring i förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

101657.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1979:321) om ändring
av vissa underhållsbidrag;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1979:321) om ändring av

vissa underhållsbidrag ska ha följande lydelse.

2 §

1

Försäkringskassan ska, så snart det har fastställts ett nytt prisbasbe-

lopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, pröva om bidragsbe-
loppen ska ändras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:949.

SFS 2010:1657

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010