SFS 2010:1658 Förordning om ändring i förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

101658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:631) om
ersättning av allmänna medel för skada orsakad av
deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program
eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1980:631) om ersättning av

allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt
program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

Ersättning av allmänna medel lämnas enligt denna förordning till ar-

betsgivare och annan anordnare av rehabilitering eller ett arbetsmark-
nadspolitiskt program än det reguljära skolväsendet, för skador som orsakats
av den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte för stöd till start

av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning en-
ligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller etableringsersättning
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invan-
drare,

2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
a) deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller
b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,
3. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och får rehabiliteringsersätt-

ning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller ersättning från arbetsskadeför-
säkringen enligt socialförsäkringsbalken,

4. fullgör praktik eller tar del av utbildning hos annan än arbetsgivaren un-

der en utvecklingsanställning enligt förordningen (2000:630) om särskilda
insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmå-
ga, eller

5. gör ett obligatoriskt studiebesök, ett besök för kartläggning av sökan-

dens yrkeskunskaper eller ett förbesök vid en icke-statlig arbetsplats innan
han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte före en
anvisning till stöd till start av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd, ut-
vecklingsersättning eller etableringsersättning, anvisas det arbetsmarknads-
politiska programmet arbetsmarknadsutbildning utan att få aktivitetsstöd el-
ler anvisas jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller utveck-
lingsersättning.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2000:643.

2 Senaste lydelse 2010:1149.

SFS 2010:1658

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1658

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Skadan ska ha orsakats under ett sådant besök som avses i första stycket 5

eller i verksamhet som helt eller delvis förlagts till en icke-statlig arbetsplats
eller hos en annan anordnare av arbetsmarknadsutbildning eller annan ut-
bildning än det reguljära skolväsendet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande i fråga om skadefall som har inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)