SFS 2010:1659 Förordning om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter

101659.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:995) om
skyldighet för Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra
myndigheter;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1980:995) om skyldighet för

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra
myndigheter

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på begäran lämna

uppgifter om enskilda till domstol, Statens tjänstepensionsverk eller en ar-
betsmarknadsmyndighet, om uppgifterna behövs där i ärenden enligt social-
försäkringsbalken eller annan jämförbar lagstiftning om ekonomisk förmån
för enskilda eller enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller lagen (1993:16)
om försäkring mot vissa semesterlönekostnader.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1981:429.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:1180.

2 Senaste lydelse 2010:546.

SFS 2010:1659

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010