SFS 2010:1660 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

101660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 1, 5 och 24 b §§ samt 7 kap. 17 och

22 §§ utsökningsförordningen (1981:981)

1 ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

2

Underrättelser enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken ska lämnas enligt

formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. Underrättelserna får
lämnas muntligen, om det är lämpligare. De ska då ha samma innehåll som
om de lämnats enligt formulär.

Underrättelsen ska delges gäldenären, om målets beskaffenhet kräver det.

Detta gäller dock inte, om det är känt att han inte kan anträffas.

Vid verkställighet som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd en-

ligt 19 kap. socialförsäkringsbalken behöver underrättelse enligt första
stycket bara lämnas en gång för varje gäldenär och kalenderår.

5 §

3

Vill gäldenären vid utmätning för underhållsbidrag tillgodoräkna sig

ett avdrag på underhållsbidraget enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken, ska Krono-
fogdemyndigheten, om inte särskilda skäl föranleder annat, ge gäldenären
tillfälle att styrka sin rätt till avdraget innan sökanden hörs över gäldenärens
begäran. Har ansökningen gjorts av Försäkringskassan för egen del eller med
tillämpning av 19 kap. 33 § socialförsäkringsbalken, ska Kronofogde-
myndigheten dock genast höra Försäkringskassan.

Innan underhållsbidrag jämkas enligt 4 kap. 11 § andra stycket utsök-

ningsbalken ska den underhållsberättigade om möjligt beredas tillfälle att
yttra sig. Beslutas jämkning, ska den underhållsberättigade och gäldenären
underrättas.

24 b §

4

Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta överförmyndaren

om det i ett mål om utmätning uppmärksammas att egendom till ett värde
som överstiger ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken förts över som gåva eller på liknande sätt till någon som är under ar-
ton år.

1 Förordningen omtryckt 2000:1.

2 Senaste lydelse 2006:879.

3 Senaste lydelse 2006:879.

4 Senaste lydelse 2008:998.

SFS 2010:1660

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1660

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

7 kap.

17 §

5

Har beslut meddelats om utmätning av sjukpenning från Försäk-

ringskassan, ska Försäkringskassan genast underrätta Kronofogdemyndig-
heten, om det i stället för sjukpenning ska betalas ut annan ersättning enligt
10 och 29�42 kap. socialförsäkringsbalken.

22 §

6

När Försäkringskassan med tillämpning av 19 kap. 29 § social-

försäkringsbalken har sökt utmätning för underhållsbidrag, ska influtna
medel betalas ut till Försäkringskassan. Kronofogdemyndigheten ska därvid
efter samråd med Försäkringskassan lämna de uppgifter som behövs för
handläggningen hos Försäkringskassan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2006:879.

6 Senaste lydelse 2006:879.