SFS 2010:1661 Förordning om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

101661.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:366) om
utbetalning av dagersättningar från
Försäkringskassan;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (1982:366) om utbe-

talning av dagersättningar från Försäkringskassan

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

Med dagersättning avses i denna förordning följande förmåner enligt

socialförsäkringsbalken:

1. graviditetspenning,
2. föräldrapenningsförmåner,
3. sjukpenning,
4. rehabiliteringspenning,
5. smittbärarpenning, och
6. närståendepenning.
Med dagersättning avses även
1. dagpenning enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalför-

svarspliktiga,

2. aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt förordningen

(1996:1100) om aktivitetsstöd, och

3. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön.

2 §

3

Dagersättning enligt 1 § första stycket 4 och andra stycket 2 betalas ut

högst en gång i månaden om inte rehabiliteringen eller det arbetsmarknads-
politiska programmet slutförs dessförinnan.

Dagersättning enligt 1 § första stycket 1�3, 5 och 6 samt andra stycket 1

betalas ut högst var fjortonde dag om inte ersättningsperioden tar slut dess-
förinnan.

Dagersättning enligt 1 § andra stycket 3 betalas ut när ersättningsperioden

har tagit slut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:886.

2 Senaste lydelse 2000:637.

3 Senaste lydelse 2000:637.

SFS 2010:1661

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1661

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)