SFS 2010:1662 Förordning om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän

101662.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:842) om vissa
sjukförsäkringsersättningar för sjömän;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1982:842) om vissa sjukför-

säkringsersättningar för sjömän ska ha följande lydelse.

1 §

1

Den ersättning som en arbetsgivare för sjömän enligt 27 kap. 56�

59 §§ socialförsäkringsbalken har rätt till och som avser kostnader som han
eller hon har haft enligt sjömanslagen (1973:282) eller enligt kollektivavtal
för en anställd till följd av dennes sjukdom eller skada, ska utges med viss
procent av dessa kostnader. Ersättningen ska beräknas på den lön arbetsgiva-
ren betalat till den anställde under sjukdomstiden och de kostnader som
arbetsgivaren haft för fri kost och logi för den anställde under denna tid.
Ersättningen ska utges för varje dag som arbetsgivaren betalat sådan lön el-
ler haft sådana kostnader. Vid beräkning av ersättningen ska dock bortses
från lön och kostnader som för dag räknat tillsammans överstiger sju och en
halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbal-
ken, delat med 365.

Under den tid för vilken en anställd har lön eller annan ersättning enligt

sjömanslagen ska ersättning till arbetsgivaren enligt första stycket lämnas
med 30 procent av den lön och de kostnader som avser de första 14 dagarna i
en sjukperiod och 90 procent av den lön och de kostnader som avser tiden
därefter.

Under den tid för vilken en anställd har lön eller annan ersättning enligt ett

sådant kollektivavtal som avses i 27 kap. 56 § socialförsäkringsbalken ska
ersättning enligt första stycket lämnas med 80 procent av lönen och kostna-
derna. Därvid ska 27 kap. 59 § socialförsäkringsbalken tillämpas på motsva-
rande sätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1544.

SFS 2010:1662

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010