SFS 2010:1663 Förordning om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)

101663.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tjänstledighetsförordningen
(1984:111);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § tjänstledighetsförordningen (1984:111)

1

ska ha följande lydelse.

2 §

2

En arbetstagares rätt till tjänstledighet regleras i bland annat följande

föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1991:1787.

2 Senaste lydelse 1999:863.

Författning

Föreskrift om tjänstledighet

Lagen (1986:163) om rätt till ledighet
för svenskundervisning för invandrare

3 §

Lagen (1988:1465) om ledighet för
närståendevård

20 §

Kommunallagen (1991:900)

4 kap. 11 §
för att fullgöra kommunala
förtroendeuppdrag
4 kap. 32 §
för att tjänstgöra som politisk
sekreterare

SFS 2010:1663

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010