SFS 2010:1664 Förordning om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

101664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:908) om vissa
statsbidrag och försäkringsersättningar för
sjukvård m.m.;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1984:908) om vissa

statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

1 samt 1, 2, 8 och

11 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

1 §

2

I denna förordning finns bestämmelser om vissa statsbidrag till lands-

ting och andra för sjukvård m.m. Vad som i förordningen sägs om landsting
gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting.

2 §

3

Särskilt statsbidrag till hälso- och sjukvården lämnas i enlighet med

vad regeringen särskilt beslutar.

Det särskilda bidraget innefattar även ersättning
1. för rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort

eller sterilisering,

2. för sådan oralkirurgisk behandling som avses i 2 § första stycket tand-

vårdsförordningen (1998:1338),

3. för läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för Försäkrings-

kassans handläggning av försäkringsärenden,

5. för öppen sjukvård till personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809)

om totalförsvarsplikt eller är anhållna, häktade eller intagna vid kriminal-
vårdsanstalter,

6. för sådan öppen sjukvård som föranletts av godkänd arbetsskada,
7. för avinstitutionalisering,
8. för förebyggande hälsovård, samt
9. för hjälp åt funktionshindrade.

8 §

4

Patientavgift får tas ut av den vård- eller intygssökande

1. när han eller hon hos sjukvårdshuvudmannen besöker en läkare eller

besöker någon annan som ger psykoterapi eller psykoanalys,

1 Förordningen omtryckt 1991:1647.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1994:1004.

2 Senaste lydelse 1996:1537.

3 Senaste lydelse 2004:888.

4 Senaste lydelse 2000:1054. �ndringen innebär bl.a. att första stycket 6 upphävs.

SFS 2010:1664

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1664

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. för varje besök hos en privatpraktiserande läkare eller hos en annan pri-

vat vårdgivare som ger psykoterapi eller psykoanalys, om vårdgivaren har
särskilt avtal med en sjukvårdshuvudman,

3. för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, som ombesörjs av en

sjukvårdshuvudman eller av en vårdgivare som avses i 2,

4. för rådgivning som lämnas av läkare per telefon, och
5. för undersökning eller läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 och 4 eller

110 kap. 30 § andra stycket socialförsäkringsbalken samt 14 § lagen
(1991:1047) om sjuklön som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman.

Det som föreskrivs om undersökning eller läkarutlåtande enligt 110 kap.

14 § 3 och 4 socialförsäkringsbalken gäller endast vid ansökan enligt 27 kap.
40 § samma balk eller vid bedömning av rätten till sjukpenning eller behov
av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. samma balk.

Avgiften enligt första stycket 1 och 2 gäller för samtliga åtgärder vid be-

söket, inräknat läkemedelsförskrivning, provtagning för klinisk labora-
torieundersökning, utfärdande av läkarintyg som behövs för att få ut sjuk-
penning samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial. Avgiften enligt
första stycket 3 gäller för samtliga åtgärder vid ett behandlingstillfälle. Av-
giften för läkarutlåtande enligt första stycket 5 avser även den undersökning
som har legat till grund för utlåtandet.

11 §

5

Patientavgift får inte tas ut

1. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller för rådgivning om

abort eller sterilisering som meddelas vid personligt besök,

2. för sådan öppen sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5,
3. för intyg som behövs för att få ut föräldrapenningsförmåner enligt soci-

alförsäkringsbalken,

4. för sjuktransport av personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809)

om totalförsvarsplikt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 1995:431.