SFS 2010:1665 Förordning om ändring i förordningen (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.

101665.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:1014) om
myndigheternas uppgiftsskyldighet till
Försäkringskassan, m.m.;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 och 7�10 §§ förordningen (1984:1014) om

myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.

1 ska ha följ-

ande lydelse.

2 §

2

I denna förordning avses med

a) statligt reglerad anställning: sådan statlig eller annan anställning där av-

löningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer,

b) myndighet: den myndighet hos vilken en arbetstagare med statligt reg-

lerad anställning är anställd,

d) arbetsgivarinträde: rätt för arbetsgivare att enligt 27 kap. 56�59 §§ so-

cialförsäkringsbalken uppbära den sjukpenning som tillkommer arbets-
tagaren enligt samma balk.

7 §

3

Den ersättning som enligt 27 kap. 56 och 57 §§, 58 § första stycket

och 59 § socialförsäkringsbalken ska betalas till staten vid en arbetstagares
sjukledighet ska utgöra den procentandel av arbetstagarens lön som
Försäkringskassan fastställer.

8 §

4

Vid fastställandet av procentsatsen enligt 7 § ska beaktas att ersätt-

ningen som avses i den paragrafen inte omfattar lönedelar som överstiger tio
gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken samt
att avdrag på sjuklön inte görs vid sjukhusvård.

9 §

5

Den ersättning, som enligt 27 kap. 56 och 57 §§, 58 § andra stycket

och 59 § socialförsäkringsbalken vid sjukledighet för en arbetstagare med
statligt reglerad anställning ska betalas till en annan arbetsgivare än staten,
ska utgöra arbetstagarens sjukpenning beräknad enligt 27 kap. 19�24 a, 26,

1 Förordningen omtryckt 1991:1814.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:889.

2 Senaste lydelse 2004:889.

3 Senaste lydelse 2004:889.

4 Senaste lydelse 2006:364.

5 Senaste lydelse 1991:1814.

SFS 2010:1665

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1665

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

27, 32, 35 a och 39 §§, samt 28 kap. 7, 10 och 11 §§ samma balk för varje
dag i sjukperioden.

10 §

6

Gäller arbetsgivarinträde ska den ersättning, som enligt socialförsäk-

ringsbalken tillkommer arbetstagaren, utges till den myndighet som anges i
följande sammanställning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

6 Senaste lydelse 2004:889.

Arbetstagare

Ersättning enligt socialförsäkrings-
balken utges till

1. Arbetstagare vid riksbanken

Riksbanken

2.

Riksdagsledamöter och arbets-

tagare hos riksdagen

Riksdagsförvaltningen

3. Arbetstagare hos Riksrevisionen,
riksdagens ombudsmän och Nordiska
rådets svenska delegation

Försäkringskassan

4. Arbetstagare vid statens affärs-
drivande verk

Verket

5. Arbetstagare

vid

exportkredit-

nämnden

Exportkreditnämnden

6. Arbetstagare hos Uppsala univer-
sitets fond- och egendomsförvaltning

Uppsala universitets fond- och egen-
domsförvaltning

7. Arbetstagare vid andra statliga
myndigheter

Försäkringskassan

8. Arbetstagare vid hovstaten, såvitt
avser husgerådskammaren, samt vid
slottsstaten

Försäkringskassan

9. Arbetstagare

inom

icke-statlig

verksamhet i övrigt, som avlönas en-
ligt statligt kollektivavtal eller stat-
liga bestämmelser

Myndigheten

10. Arbetstagare vid institutioner i
Sverige som lyder under Nordiska
ministerrådet.

Institutionen