SFS 2010:1666 Förordning om ändring i förordningen (1984:1043) om beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag

101666.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:1043) om
beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid
ledighet för internationella uppdrag;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 a § förordningen (1984:1043) om beräkning

av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag ska
ha följande lydelse.

2 a §

1

För en arbetstagare som varit tjänstledig utan lön för anställning hos

en institution för vilken Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av
överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island,
Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner
gäller följande vid beräkning av pension enligt pensionsplanen.

Om tjänstetidsfaktorn är större än tilläggspensionens poängårsfaktor

enligt socialförsäkringsbalken ska tjänstepensionen höjas med ett belopp
som beräknas på följande sätt.

För varje poängår som arbetstagaren förlorat på grund av anställningen

hos institutionen beräknas ett belopp som utgör 1,8 procent av den pensions-
grundande lönen begränsat till 7,5 gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap.
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde när anställningen vid institu-
tionen upphörde.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 1991:1432.

SFS 2010:1666

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010