SFS 2010:1667 Förordning om ändring i förordningen (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet

101667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:728) om
krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (1985:728) om krigs-

placeringspremie för flygförare i flygvapnet ska ha följande lydelse.

4 §

Krigsplaceringspremiens storlek framgår av följande tabell.

Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social-

försäkringsbalken för det år då utbetalning av premien sker.

5 §

1

Krigsplaceringspremien betalas ut av Försvarsmakten. Om premien

uppgår till mer än ett prisbasbelopp, betalas den ut med ett prisbasbelopp el-
ler det lägre belopp som kan återstå varje år med början året närmast efter
det år då den anställde fyllde 38 år eller, i de fall som avses i 3 §, året när-
mast efter dödsfallet.

Försvarsmakten får på framställning av den som har rätt till krigs-

placeringspremie besluta om utbetalning av hela premien på en gång eller
med större belopp än ett prisbasbelopp.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

Yrkesofficerens
födelseår:

Premie (antal prisbasbelopp)
Till yrkesoffice-
ren

Till maka
enligt 3 §

Till varje barn
enligt 3 §

1952 eller senare

15

7,5

3,75

1951

10

5

2,5

1950

7

3,5

1,75

1949

5

2,5

1,25

1948

3

1,5

0,75

1947

1

0,5

0,25

1 Senaste lydelse 1994:712.

SFS 2010:1667

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010