SFS 2010:1668 Förordning om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

101668.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1�5 och 10 §§ barnbidragsförordningen

(1986:386) ska ha följande lydelse.

1 §

1

I denna förordning finns föreskrifter om följande förmåner enligt

socialförsäkringsbalken:

1. allmänt barnbidrag,
2. förlängt barnbidrag, och
3. flerbarnstillägg.

2 §

2

Bestämmelser om sådana utlandsskolor som avses i 15 kap. 6 § social-

försäkringsbalken finns i 2 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till ut-
bildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

3 §

3

När en förmån beviljas ska Försäkringskassan underrätta den som är

berättigad att uppbära bidraget enligt 16 kap. 4�11 §§ socialförsäkrings-
balken. Underrättelsen kan ske genom en utbetalningshandling eller på annat
sätt.

Beslutar Försäkringskassan med anledning av en framställning av social-

nämnden enligt 16 kap. 18 § eller 106 kap. 6 § socialförsäkringsbalken att en
förmån ska betalas ut till någon annan bidragsmottagare än som sägs i första
stycket eller beslutar Försäkringskassan att det inte finns någon rätt till en
förmån för ett visst barn, ska Försäkringskassan underrätta den som beslutet
rör. Om ett beslut meddelats på framställning av en bidragsmottagare enligt
106 kap. 6 § samma balk, ska Försäkringskassan underrätta socialnämnden i
den kommun där den som fostrar barnet är bosatt.

Underrättelse enligt andra stycket behövs inte när en förmån upphör där-

för att den beviljats för viss tid eller när den upphör på grund av att barnet
uppnår viss ålder eller har avlidit.

4 §

4

Den som uppbär allmänt barnbidrag ska utan dröjsmål göra anmälan

till Försäkringskassan

1. när bidragsmottagaren eller barnet lämnar Sverige för en tid som kan

antas komma att överstiga sex månader,

1 Senaste lydelse 1998:155.

2 Senaste lydelse 2003:940.

3 Senaste lydelse 2004:891.

4 Senaste lydelse 2006:433.

SFS 2010:1668

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1668

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. när ändring skett i fråga om vårdnaden om barnet,
3. när det sammanboende upphör som grundat rätt till flerbarnstillägg en-

ligt 15 kap. 12 § socialförsäkringsbalken, eller

4. när det växelvisa boende upphör som grundat rätt till delat barnbidrag.
Har en utlandsvistelse inte från början kunnat förutses överstiga sex må-

nader, ska anmälan enligt första stycket 1 göras så snart det kan beräknas att
vistelsen kommer att överstiga den tiden. Vid en anmälan om utlandsvistelse
ska uppgift lämnas om ändamålet med vistelsen och dess beräknade varak-
tighet.

5 §

5

Den som uppbär flerbarnstillägg enligt 15 kap. 9 § 2 och 3 samt 11 §

socialförsäkringsbalken ska även göra anmälan på det sätt som anges i 4 §

1. när den studerande inte längre stadigvarande sammanbor med bidrags-

mottagaren,

2. när de studier upphör som grundat rätt till flerbarnstillägg, eller
3. när den studerande ingår äktenskap.

10 §

6

Försäkringskassan får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställighet av 110 kap. 37 § socialförsäkringsbalken och balkens övriga be-
stämmelser om allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. �ldre föreskrifter gäl-

ler i fråga om förmåner som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 1998:155.

6 Senaste lydelse2008:869.