SFS 2010:1669 Förordning om ändring i förordningen (1987:74) om förändring av statliga personalpensioner under åren 1960?1975

101669.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:74) om
förändring av statliga personalpensioner under
åren 1960�1975;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1987:74) om förändring av

statliga personalpensioner under åren 1960�1975 ska ha följande lydelse.

6 §

För tid från och med den 1 juli 1975 ändras normalbelopp och bas-

belopp av pension enligt 4 § i samma grad som prisbasbeloppet enligt 2 kap.
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken ändrats i förhållande till talet 9 300.

Första stycket gäller också sådan familjepension för frånskild make som

är begränsad enligt 14 § 3 mom. SPR.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. �ldre föreskrifter

gäller fortfarande för uppräkning för tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2010:1669

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010