SFS 2010:1670 Förordning om ändring i förordningen (1987:361) om schablonberäkning av arbetstid vid bestämmande av sjukpenning m.m.

101670.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:361) om
schablonberäkning av arbetstid vid bestämmande
av sjukpenning m.m.;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (1987:361) om schab-

lonberäkning av arbetstid vid bestämmande av sjukpenning m.m. ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

1

I denna förordning meddelas föreskrifter om schablonberäkning av

1. årsarbetstid enligt 25 kap. 25–30 §§ socialförsäkringsbalken, och
2. ordinarie arbetstid eller däremot svarande normal arbetstid enligt

28 kap. 13–16 §§ socialförsäkringsbalken.

3 §

Årsarbetstiden ska anges i dagar och bestämmas till det antal dagar för

år som den försäkrade kan antas komma att tills vidare ha i förvärvsarbete el-
ler därmed likställd ledighet som avses i 25 kap. 26 och 28 §§ socialför-
säkringsbalken. Om den försäkrade har sitt arbete förlagt till fem dagar i
veckan, ska dagantalet utgöra 260. Har den försäkrade andra arbetstidsför-
hållanden än som nu sagts ska talet 260 anpassas i motsvarande mån.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 1993:354.

SFS 2010:1670

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010