SFS 2010:1671 Förordning om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter

101671.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:243) om
grupplivförsäkring för vissa lokalanställda
arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1988:243) om grupplivför-

säkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter
ska ha följande lydelse.

3 §

1

Med årslön avses i denna förordning den bruttoårslön som vid döds-

fallet gällde för arbetstagaren, i förekommande fall efter skatteavdrag.

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

socialförsäkringsbalken som gällde då dödsfallet inträffade.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:58.

SFS 2010:1671

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010