SFS 2010:1672 Förordning om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

101672.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:244) om
grupplivförsäkring för deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1988:244) om grupplivför-

säkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program ska ha följ-
ande lydelse.

4 §

1

Försäkringsskyddet inträder då det arbetsmarknadspolitiska program-

met påbörjas och gäller så länge programmet pågår och aktivitetsstöd, ut-
vecklingsersättning eller etableringsersättning betalas ut. För den som, utan
att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, deltar i jobbgarantin för ung-
domar och är under 18 år eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin gäller
försäkringsskyddet så länge programmet pågår.

Den som har hel sjukpenning eller hel rehabiliteringspenning, mer än halv

sjukersättning eller mer än halv aktivitetsersättning enligt socialförsäkrings-
balken när han eller hon anvisas det arbetsmarknadspolitiska programmet,
omfattas dock inte av försäkringsskyddet så länge han eller hon har en sådan
förmån.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1150.

SFS 2010:1672

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010