SFS 2010:1673 Förordning om ändring i förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander

101673.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:245) om
grupplivförsäkring för doktorander;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (1988:245) om grupp-

livförsäkring för doktorander ska ha följande lydelse.

4 §

1

Försäkringsskydd inträder den dag då den försäkrade får utbildnings-

bidrag för doktorander. En doktorand som vid denna tidpunkt har hel sjuk-
penning, mer än halv sjukersättning eller mer än halv aktivitetsersättning
enligt socialförsäkringsbalken omfattas dock inte av försäkringsskydd så
länge han eller hon har en sådan förmån.

5 §

2

Försäkringsskydd gäller även för tid när den försäkrade är förhindrad

att bedriva studier för vilka utbildningsbidrag för doktorander har beviljats,
om hindret beror på

1. sjukdom eller olycksfall,
2. ledighet i samma omfattning som enligt 11 och 12 kap. socialförsäk-

ringsbalken gäller för rätt till föräldrapenning,

3. tjänstgöring inom totalförsvaret eller deltagande i sådan kurs i u-lands-

kunskap som anges i 3 § 6 förordningen (2010:1080) med instruktion för
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) om tjänstgöringen
eller kursen omfattar högst 60 dagar under ett bidragsår,

4. studieuppehåll för offentligt uppdrag.
Försäkringsskydd i fall som avses i första stycket 1 föreligger endast om

hindret styrks genom intyg från Försäkringskassan eller läkare. Statens
tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även
om sådant intyg inte visats upp.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:853.

2 Senaste lydelse 2004:931.

SFS 2010:1673

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010