SFS 2010:1674 Förordning om ändring i begravningsförordningen (1990:1147)

101674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i begravningsförordningen
(1990:1147);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 55 § begravningsförordningen (1990:1147) ska

ha följande lydelse.

55 §

1

Ett ombud som får vidkännas löneavdrag eller annan inkomstförlust

på grund av sammanträden som anges i 53 § har rätt till ersättning för sådan
inkomstförlust.

Ersättning till den som driver egen verksamhet betalas högst med det be-

lopp per sammanträdesdag som motsvarar 75 procent av egenföretagarens
fastställda sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap. socialför-
säkringsbalken, delad med 365.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:882.

SFS 2010:1674

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010