SFS 2010:1675 Förordning om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)

101675.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 10 § taxeringsförordningen (1990:1236) ska ha

följande lydelse.

10 §

1

Underrättelse om taxeringsbeslut som innefattar avvikelse från en

självdeklaration får ske genom anmärkning på beskedet om slutlig skatt, om
avvikelsen leder till lägre taxering och avser uppenbar felräkning eller
uppenbart felaktig överföring av belopp i självdeklarationen eller uppenbar
felaktighet i fråga om intäkt som uppburits i form av pension enligt social-
försäkringsbalken för tid, under vilken den skattskyldige inte varit bosatt i
landet.

Underrättelse om taxeringsbeslut som innefattar avvikelse från en själv-

deklaration får ske genom anmärkning på beskedet om slutlig skatt under
förutsättning att

1. avvikelsen föranleds av kontrolluppgift som ska lämnas utan före-

läggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrollupp-
gifter,

2. avvikelsen innebär rättelse av en uppgift som är förtryckt i deklara-

tionen och

3. den skattskyldige getts tillfälle att yttra sig över innehållet i kontroll-

uppgiften och inte haft något att erinra mot denna.

En underrättelse enligt första eller andra stycket får inte ske om särskilda

skäl talar emot det. Närmare föreskrifter om underrättelse får meddelas av
Skatteverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:948.

SFS 2010:1675

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010