SFS 2010:1676 Förordning om ändring i förordningen (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel

101676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1046) om
ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag
till arbetshjälpmedel;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1991:1046) om er-

sättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
i form av bidrag till arbetshjälpmedel samt 1 och 9 §§ ska ha följande ly-
delse.

Förordning om bidrag till arbetshjälpmedel

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om sådant bidrag till arbets-

hjälpmedel som avses i 30 kap. 5 § socialförsäkringsbalken.

9 §

1

Bestämmelser om ändring och omprövning av Försäkringskassans be-

slut samt överklagande av Försäkringskassans och domstols beslut finns i
113 kap. 3�20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:895.

SFS 2010:1676

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010