SFS 2010:1677 Förordning om ändring i förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

101677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1321) om
rehabiliteringsersättning;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 13 §§ förordningen (1991:1321) om re-

habiliteringsersättning

1 ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om rehabiliteringsersättning

enligt 31 kap. socialförsäkringsbalken.

13 §

2

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om rehabiliterings-

ersättning vid sådan ledighet som avses i 31 kap. 5 § 2 socialförsäkrings-
balken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1993:981.

2 Senaste lydelse 2004:896.

SFS 2010:1677

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010