SFS 2010:1678 Förordning om ändring i förordningen (1991:1379) om handläggning av sjöfartsärenden vid utlandsmyndigheterna

101678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1379) om
handläggning av sjöfartsärenden vid
utlandsmyndigheterna;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (1991:1379) om handlägg-

ning av sjöfartsärenden vid utlandsmyndigheterna ska ha följande lydelse.

21 §

1

Om en sjöman som är försäkrad för någon förmån enligt 5 kap. 9 §

socialförsäkringsbalken till följd av sjukdom eller skada behöver sjukvård
och underhåll och det inte finns några sådana omständigheter som avses i
20 §, ska utlandsmyndigheten förskottera kostnaden för detta med ett skäligt
belopp.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:1046.

SFS 2010:1678

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010