SFS 2010:1679 Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

101679.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter
vid Kronofogdemyndigheten;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 5 c och 12 §§ förordningen (1992:1094) om av-

gifter vid Kronofogdemyndigheten ska ha följande lydelse.

5 c §

1

Vid utmätning för fordringar på underhållsbidrag enligt äktenskaps-

balken, föräldrabalken eller annan författning ska endast en grundavgift tas
ut för varje gäldenär och för varje år då något sådant mål handläggs av Kro-
nofogdemyndigheten.

Vid verkställighet för fordran som avser betalning för underhållsstöd en-

ligt 19 kap. socialförsäkringsbalken ska endast en avgift tas ut för samtliga
sådana fordringar mot en gäldenär för tiden från och med februari ett år till
och med januari det påföljande året.

12 §

2

Förberedelseavgiften eller, i förekommande fall, summan av förbe-

redelseavgift och försäljningsavgift ska uppgå till lägst ett belopp som mot-
svarar 20 procent och högst ett belopp som motsvarar 150 procent av det
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde
vid tidpunkten för inlämnande av kungörelse eller överlämnande som avses i
9 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:795.

2 Senaste lydelse 1995:1109.

SFS 2010:1679

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010