SFS 2010:1680 Förordning om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

101680.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1299) om
ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder
och råd m.m.;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1992:1299) om ersättning för

uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

1 ska ha följande lydelse.

7 §

2

En övrig ledamot eller ersättare som går miste om avlöningsförmåner

från sin anställning på grund av uppdraget, får ersättning för sådana för-
måner.

Ersättning till den som driver egen verksamhet betalas högst med det be-

lopp per sammanträdesdag som motsvarar egenföretagarens fastställda sjuk-
penninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken,
delad med 365.

Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 4 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1996:493.

2 Senaste lydelse 1998:142.

SFS 2010:1680

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010