SFS 2010:1681 Förordning om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

101681.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i rennäringsförordningen (1993:384);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 32 § rennäringsförordningen (1993:384) ska ha

följande lydelse.

32 §

Lånegaranti lämnas endast för den del av kostnaden som inte täcks av

bidrag och endast om kostnaden för investeringen överstiger ett halvt pris-
basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

SFS 2010:1681

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010