SFS 2010:1682 Förordning om ändring i förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor

101682.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:674) om
försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1993:674) om försäkrings-

skydd m.m. vid statliga tjänsteresor ska ha följande lydelse.

1 §

1

En myndighet under regeringen svarar för att myndighetens anställda

och uppdragstagare har ett försäkringsskydd vid inrikes och utrikes tjänste-
resor samt förrättningar i anslutning till dessa.

Bestämmelserna i denna förordning gäller inte för
1. den som utan att vara anställd får statlig utbildning,
2. den som omfattas av statligt personskadeskydd enligt 7 kap. 2 § social-

försäkringsbalken eller av bestämmelser som avses i 7 kap. 3 § samma balk,

3. anställda vid konsultföretag som mot arvode utför klart avgränsade

uppdrag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 1995:1302.

SFS 2010:1682

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010