SFS 2010:1683 Förordning om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

101683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i bostadsbidragsförordningen
(1993:739);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ bostadsbidragsförordningen

(1993:739) ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning ges föreskrifter om bostadsbidrag enligt social-

försäkringsbalken.

4 §

1

Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställigheten av bestämmelserna i socialförsäkringsbalken om bo-
stadsbidrag i fråga om

1. ansökningsförfarandet,
2. bidragsgrundande inkomst,
3. beräkningen av bidragets storlek,
4. beräkning av bostadskostnadens storlek,
5. vad som gäller när bostaden utgör del av upplåtarens bostad, hyrs ut i

andra hand eller är gemensam för flera hushåll,

6. anmälningsskyldighet,
7. utbetalning av bidrag,
8. återbetalning av bidrag.
Försäkringskassan får också meddela närmare föreskrifter om tillägg och

avgift enligt 98 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:897.

SFS 2010:1683

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010