SFS 2010:1684 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

101684.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1091) om
assistansersättning;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:1091) om assi-

stansersättning

1

dels att 2 och 11 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1, 3, 6–9, 11 a och 12 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning ges föreskrifter om assistansersättning enligt social-

försäkringsbalken. De uttryck och benämningar som används i förordningen
har samma betydelse som i den balken.

3 §

Vid beräkning av antal assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäk-

ringsbalken ska beaktas all tid som avser uppgifter som assistenten utför som
ett led i det personliga stödet i den dagliga livsföringen till den försäkrade.

6 §

Med tid för vilken assistans har lämnats enligt 51 kap. 14 §

socialförsäkringsbalken jämställs tid efter det att den försäkrade har avlidit
eller intagits på institution eller liknande, i den mån assistenten inte kan få
annat godtagbart arbete och därför uppbär lön från den försäkrade. Detta gäl-
ler dock högst under tid motsvarande uppsägningstid som följer av lag.

Med tid för vilken assistans har lämnats jämställs också tid för vilken as-

sistenten får sjuklön av den försäkrade.

7 §

2

En försäkrad som, enligt 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkrings-

balken, beviljats ersättning med högre belopp än det som anges i 5 § ska i
samband med slutavräkning enligt 51 kap. 15 § samma balk lämna Försäk-
ringskassan en redovisning av samtliga kostnader för lämnad assistans.

8 §

3

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om utbetalnings- och

avräkningsförfarande enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan får vidare meddela föreskrifter om den försäkrades

uppgiftsskyldighet enligt 7 §.

1 Senaste lydelse av
2 § 2001:1197
11 § 2004:898.

2 Senaste lydelse 2004:898.

3 Senaste lydelse 2004:898.

SFS 2010:1684

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1684

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

9 §

4

Assistansersättning ska kunna lyftas av mottagaren den 20 i utbetal-

ningsmånaden. Om utbetalningsdagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, ska ersättningen kunna lyftas närmast föregående vardag.

Försäkringskassan ska senast den 15 i varje månad debitera kommunen

den ersättning som kommunen ska betala månadsvis enligt 51 kap. 22 och
23 §§ socialförsäkringsbalken. Betalning ska därefter ha inkommit senast
den sista vardagen i samma månad. Vid för sen betalning får dröjsmålsränta
enligt räntelagen (1975:635) debiteras.

Reglering med anledning av slutavräkning enligt 51 kap. 15 § socialför-

säkringsbalken ska göras snarast efter det att slutavräkning skett.

11 a §

5

Den försäkrade ska redovisa att assistansersättningen har använts

för köp av personlig assistans eller för kostnader för personliga assistenter.

12 §

6

Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställighet av bestämmelserna om assistansersättning i socialförsäk-
ringsbalken samt av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 1997:733.

5 Senaste lydelse 2008:203.

6 Senaste lydelse 2004:898.