SFS 2010:1685 Förordning om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

101685.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 4 § indrivningsförordningen (1993:1229) ska

ha följande lydelse.

4 §

1

Bestämmelser om begäran om indrivning av fordringar på skatt enligt

skattebetalningslagen (1997:483) finns i 20 kap. 1 och 2 §§ den lagen.

Indrivning av fordran på felparkeringsavgift ska begäras senast fem måna-

der efter det att fordringen skulle ha betalats.

Indrivning av fordringar som avser betalningsskyldighet för underhålls-

stöd enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken ska, om inte särskilda skäl talar
emot det, begäras senast fem månader efter det att den äldsta fordringen
skulle ha betalats.

För andra fordringar ska indrivning begäras senast två månader efter det

att fordringen skulle ha betalats.

Indrivning enligt andra�fjärde styckena ska begäras under förutsättning

att inte ett ärende om ackord, nedsättning av fordran eller skuldsanering en-
ligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgif-
ter eller andra särskilda skäl talar emot det.

Indrivning ska begäras skyndsamt om ett dröjsmål skulle äventyra in-

drivningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande för fordringar som avser återbetalningsskyldighet enligt lagen
(1996:1030) om underhållsstöd.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:796.

SFS 2010:1685

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010