SFS 2010:1686 Förordning om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

101686.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner
till frivilliga;

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1994:523) om förmåner till

frivilliga ska ha följande lydelse.

12 §

1

En frivillig har samma rätt till familjepenning, bostadsbidrag,

näringsbidrag och begravningsbidrag enligt 7 kap. 2 § förordningen
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga som den som tjänstgör en-
ligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om den frivilliges tjänstgöring
ska pågå minst fyra dagar i följd och inte ger rätt till dagpenning eller rätt till
lön enligt de grunder som gäller för anställd personal. Vid annan tjänstgö-
ring har den frivillige rätt till näringsbidrag enligt samma förordning.

En frivillig har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som en to-

talförsvarspliktig har enligt förordningen om förmåner för totalförsvars-
pliktiga.

Särskilda föreskrifter om rätt till ersättning för skada och sjukdom under

tjänstgöringen finns i 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring
och statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid
ideell skada m. m.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1995:694.

SFS 2010:1686

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010