SFS 2010:1687 Förordning om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

101687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i lotteriförordningen (1994:1451);

utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 5 § lotteriförordningen (1994:1451) ska ha

följande lydelse.

5 §

1

Lotteriinspektionen och länsstyrelserna ska ta ut avgifter för att pröva

ansökningar enligt lotterilagen (1994:1000) i de fall som framgår av andra
stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9�14 §§

avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas.

1 Senaste lydelse 2008:56.

�rendeslag

Avgiftsklass

1. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen för
lottsedlar som kan ge en vinst om högst 1/33 prisbasbelopp
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken samt för
bingobrickor.

4

2. �vriga ansökningar om typgodkännande enligt 14 §
lotterilagen.

6

3. Ansökan om tillstånd att anordna egentligt lotteri enligt
16 § lotterilagen, om omslutningen uppgår till
a) 1 miljon kr eller mindre

4

b) mer än 1 miljon kr men högst 5 miljoner kr

6

c) mer än 5 miljoner kr men högst 15 miljoner kr

7

d) mer än 15 miljoner kr.

10

4. Ansökan om tillstånd att anordna lotteri enligt 21 b §
lotterilagen om värdet av högsta vinsten uppgår till
a) högst 1/60 prisbasbelopp

4

b) mer än 1/60 prisbasbelopp.

10

5. Ansökan om tillstånd att anordna bingospel enligt 22 §
lotterilagen.

4

6. Ansökan om tillstånd att anordna automatspel enligt 25,
26 eller 27 § lotterilagen.

4

7. Ansökan om tillstånd att inneha penningautomater,
värdeautomater, varuspelsautomater och skicklighetsauto-
mater enligt 28 § lotterilagen.

4

8. Ansökan om tillstånd att anordna roulettspel, tärningsspel
och kortspel enligt 32 eller 34 § lotterilagen.

4

SFS 2010:1687

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1687

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Om prövningen av en ansökan enligt andra stycket medför extraordinära

kostnader, ska sökanden betala en extra avgift motsvarande dessa kostnader.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)